Wybrane publikacje i projekty naukowe

prof. dr hab. Robert Grzeszczak:

 1. A. Garsztecki | R. Grzeszczak | A. Maatsch | D. Wojtaszyn, Das politische System Polens, Nomos Verlag 2022,
 2. R. Grzeszczak, Citizens ́ Initiative |  The National Parliaments in the European Union, in: Institutional Law, M. Ruffert (Ed.), The OUP Online Encyclopedia of EU Law (S. Garben, L. Gormley, K. Purnhagen, eds), Oxford University Press 2022,
 3. Prawo Unii Europejskiej, Podręcznik, red nauk. J. Barcik, R. Grzeszczak, wyd. CH Beck, Warszawa 2022, ss. 590,
 4. R. Grzeszczak, Citizens ́ Initiative and the National Parliaments in the European Union, in: Institutional Law M. Ruffert (Ed.), The OUP Online Encyclopedia of EU Law (S. Garben, L. Gormley, K. Purnhagen, eds), Oxford University Press 2022 (w druku)
 5. R. Grzeszczak, J. Mazur, Regulating without Regulation? Regulating without the Sovereign? The Good Governance Concept versus Automated Decision-Making in the EU, in: Review of Central and East European Law, December 2021, Brill, 46 (2021) ss., 321–345, DOI: 10.1163/15730352-bja10056, https://brill.com/view/journals/rela/46/3-4/article-p321_321.xml
 6. J. Barcz, R. Grzeszczak, A. Nowak-Far, J. Truszczyński, Praworządność a unijne fundusze (prawne i praktyczne aspekty interpretacji ustaleń Rady Europejskiej z 11.12.2020 r.), w: Państwo i Prawo, nr 11/2021, s. 140 – 156.
 7. R. Grzeszczak, Abdriften in den Autoratismus, w: der Hauptstadtbrief, Berlin sierpień 2021, online: https://www.derhauptstadtbrief.de/abdriften-in-den-autoritarismus/
 8. R. Grzeszczak, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (wielka izba) z dnia 5 listopada 2019r. Sprawa C‑192/18 Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej (ustanowienie odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn zajmujących w Polsce stanowiska sędziów sądach powszechnych i w Sądzie Najwyższym oraz stanowiska prokuratorów) w: J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlauer (red. nauk.) Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE (2018–2020), ss. 344 – 350/ do s 404 z wykazem dokumentów, Warszawa 2021
 9. R. Grzeszczak, „Mapa” judykatury Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej członkostwa Polski w Unii Europejskiej, (w:) Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego, A. Bodnar, A. Płoszka (red.) Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 781 – 800.
 10. J. Barcz, R. Grzeszczak, A. Nowak-Far, J. Truszczyński, Praworządność a unijne fundusze: weto – scenariusz wyprowadzenia  Polski z Unii Europejskiej. W sprawie niedopowiedzeń, przekłamań i zwykłych bzdur (opublikowany na przykład: https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/16346)
 11. R. GrzeszczakUdział Bundestagu i Bundesratu w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w oparciu o niemiecką ustawę kooperacyjną i praktykę jej stosowania, Opinie i ekspertyzy OE–313, Warszawa 2020, ss. 39, dostęp: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5627/plik/oe-313.pdf
 12. R. Grzeszczak, Teorie integracji europejskiej w: System Prawa Unii Europejskiej (red. A. Wróbel), t. I, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej (red. S. Biernat), Warszawa 2020, 1 – 51: https://www.ksiegarnia.beck.pl/19329-podstawy-i-zrodla-prawa-unii-europejskiej-system-prawa-unii-europejskiej-tom-i-stanislaw-biernat
 13. R. Grzeszczak, Z perspektywy przeszłości o przyszłości prawa UE w: System Prawa Unii Europejskiej (red. A. Wróbel), t. 1, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej (red. S. Biernat), Warszawa 2020: https://www.ksiegarnia.beck.pl/19329-podstawy-i-zrodla-prawa-unii-europejskiej-system-prawa-unii-europejskiej-tom-i-stanislaw-biernat , s. 1297 – 1323.
 14. R. Grzeszczak (red.), Wolność gospodarcza a regulacja rynków – na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na działalność przedsiębiorców, Wyd. C.H. Beck, Warszawa  2020, https://www.ksiegarnia.beck.pl/19421-wolnosc-gospodarcza-a-regulacja-rynkow-na-przykladzie-wplywu-unijnych-i-krajowych-regulatorow-rynkow-na-dzialalnosc-przedsiebiorcow-robert-grzeszczak
 15. R. Grzeszczak (Ed.), Economic Freedom and Market Regulation. In Search of Proper Balance, NOMOS Verlag, Baden-Baden 2020, pp. 300, ISBN print: 978-3-8487-6724-3, ISBN online: 978-3-7489-0846-3, https://doi.org/10.5771/9783748908463-1 – https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748908463-1/titelei-inhaltsverzeichnis?page=1
 16. R. Grzeszczak, T. Klemt, Good regulation and the principle of economic freedom in the case of European Insurance Law, No. 85 (2019): Зборник радова Правног факултета у Нишу, ss. 275 – 292, dostęp na https://doi.org/10.5937/zrpfn0-22995
 17. R. Grzeszczak, M. Wiącek, Zakres oraz skutek prawny wyrokuTrybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-260/18, s. 41 – 68 w: M. Jabłoński, K. Koźmiński (red.), Procesy frankowe w Polsce po wyroku TSUE w sprawie C-260/18, Warszawa 2020
 18. R. Grzeszczak, Opinia prawna w przedmiocie oceny ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w świetle prawa Unii Europejskiej (druk senacki nr 30), Opinie i ekspertyzy OE–279, Warszawa 2020, ss. , dostęp na: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5411/plik/oe_279.pdf
 19. R. Grzeszczak, Skuteczność unijnych procedur ochrony praworządności w stosunku do państwa członkowskich, w: Państwo i Prawo, nr 6 (LXXIV)/2019, ss. 28 – 55. (70 pkt)
 20. R. Grzeszczak, Paradoxes of the rule of law in the EU: chellenges in Poland, w: A. Metaxas (Ed.), The Crisis of the Rule of Law in the EU, Athens 2019, pp. 79-101
 21. R. Grzeszczak, I.P. Karolewski, Paradoxien der Rechtsstaatlichkeit in der EU: Osteuropäische Herausforderungen, w: Herausforderungen des Rechysstaates, (Hrsg.) U. Kischel, H. Wissmann, Boorberg Verlag, Stuttgart 2019, ss. 23 – 47. 
 22. R. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla sędziów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2019, ss. 117. (wersje w j. polskim i w j. angielskim), dostęp: https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/03/Pytania-prejudycjalne-podrecznik-dla-sedziow.pdf
 23. R. Grzeszczak, S. Terrett, The EU’s role in policing the rule of law: reflections on recent Polish experience w: Northern Ireland Legal Quarterly 69(3) 2018, ss. 347–366
 24. R. Grzeszczak, M. Muchel, Provisional measures against EU Member States – an example of the Białowieża Forest w: Eastern European Journals of Transnational Relations 2018 Vol. 2 No. 2, ss. 21-35 , dostęp: http://hdl.handle.net/11320/6819
 25. R. Grzeszczak, Europeanistaion of Polish Law Following Poland’s Accession to the European Union [w:] Studia Iuridica,  vol. 71/ 2017, ss. 61 – 72 
 26. R. Grzeszczak (Ed.), Renationalisation of the Integration Process in the Internal Market of the European Union, Nomos Verlag, Baden-Baden 2018, ss. 221 https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/58.1/COLA2021012
 27. R. Grzeszczak, I.P. Karolewski,  Mind the Gap! Schwierigkeiten der Rechtsstaatlichkeit in der EU, VerfassungsBlog, 2017/9/26, http://verfassungsblog.de/mind-the-gap-schwierigkeiten-der-rechtsstaatlichkeit-in-der-eu/
 28. R. Grzeszczak, The Challenge of Good Governance: An introduction w: R. Grzeszczak (ed.), Challenges of good governance in the European Union, Baden-Baden, Nomos 2016 (tekst powstał  … 013/11/B/HS5/03443 „Wyzwania dobrych rządów ..”) – rec.: Volume 54 (2017) / Issue 6 Aleksandra Wentkowska, 'Book Review: Challenges of Good Governance in the European Union, edited by Robert Grzeszczak. (Baden-Baden: Nomos, 2016)’ (2017) 54 Common Market Law Review, Issue 6, pp. 1905–1907
 29. R. Grzeszczak, Zupełny i efektywny system ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej (w:) D. Kornobis-Romanowska (red. nauk.), Unia Europejska w roli gwaranta praw podstawowych, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2016, ISBN: 978–83–60833–70–4, s. 77 -103. (tekst powstał  … 013/11/B/HS5/03443 „Wyzwania dobrych rządów ..”)
 30. R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada (red.), Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2016, ss. 487

***

dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska, prof. ucz.

Monografie:

– Standardy traktowania w prawie międzynarodowym gospodarczym,  Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, 2019

– – Ochrona środowiska w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, 2012

Artykuły:

– Access to Information and Data in International Law, Nordic Journal of International Law, 2022, vol. 91 issue 2, ss. 310–338 (współautorka: J. Mazur)

– Secrecy by Default: How Regional Trade Agreements Reshape Protection of Source Code, ,  Journal of International Economic Law, 2022, Vol. 25, Issue 1, DOI: https://doi.org/10.1093/jiel/jgac005, ss. 91-109 (współautorka: J. Mazur)

– Regulating the digital environment: What can data protection law learn from environmental law?, Review of International, European and Comparative Law, 2021, Vol. XIX, DOI: 10.26106/0ptv-0g79 (współautorka:  J. Mazur)

– The EU’s regional trade agreements: How the EU addresses challenges related to digital transformation,  International Journal of Management and Economics, 2021; vol. 57 issue 2, ss. 105-120 (współautorka: J. Mazur)

– Zgodność dwustronnych umów inwestycyjnych pomiędzy państwami członkowskimi z prawem Unii Europejskiej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 6.03.2018 r., C-284/16, Slowakische Republik przeciwko Achmea BV, Europejski Przegląd Sądowy, 2018, no 11, pp. 32–40.  (współautor: M. Wiącek)

– Report for Poland, w: „The external dimension of the EU policies: horizontal issues; trade and investment; immigration and asylum”, XXVIII FIDE Congress, Lisbon/Estoril (23-26 May 2018) Congress Proceedings, vol. 3, pod red. J. L. da Cruz Vilaça, N. Piçarra, R. Leandro Vasconcelos, A. Saavedra, https://drive.google.com/drive/folders/1XKuVJk9pwLd56hfXIgitsdtV4o1xp6LU, ss. 627-640

– Dyskryminacyjna liberalizacja współpracy transatlantyckiej – typowe czy unikalne RTA? (Discriminative liberalization of transatlantic cooperation – typical or unique RTA?), Miscellanea Oeconomicae, issue 1, vol 22. ss. 143-154, (współautorzy: E. Czarny, J. Menkes)

– Regional Trade Agreements of the EU and the US — What Is the Common Ground?, w: „The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation”, pod red.: E. Czarny, A. Kuźnar, J. Menkes, Peter Lang, 2017, ss. 33-53

– ISDS and the TTIP-A polish perspective, w: „The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation”, pod red.: E. Czarny, A. Kuźnar, J. Menkes, Peter Lang, 2017, ss.77-87, (współautor: J. Menkes)

– Wybrane problemy ewolucji reżimów rozstrzygania sporów „państwo-państwo” i „inwestor-państwo” z perspektywy źródeł prawa, w: „Z problematyki źródeł prawa”, pod red. B. Mielnik, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2017, ss. 89-120, (współautor: J. Menkes)

– – Most-Favoured Nation and National Treatment in the EU and US Regional Trade Agreements-Tools for Equal or Discriminatory Treatment?, in: Reconceptualising the Rule of Law in Global Governance, Resources, Investment and Trade, ed. P. Pazartzis, M. Gavouneli, Hart Publishing-Bloomsbery, 2016

– Challenges of Investor-State Dispute Settlement Mechanism in TTIP, in: “Towards a Universal Justice? Putting International Courts and Jurisdictions into Perspective”, ed. D. Moura Vincente, Brill, 2016 (wspołautor J. Menkes),

Projekty:

Kierowniczka projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS ‘Prawo międzynarodowe gospodarcze w czasie transformacji cyfrowej: trendy, modele regulacyjne oraz szczegółowe rozwiązania w zakresie e-handlu i danych’ nr rej. 2019/35/B/HS5/02107, termin realizacji IX 2020 – IX 2022.

***

dr Jagna Mucha

J. Mucha, Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej, C.H. Beck, 2020, ISBN: 978-83-8198-578-9; – monografia

J. Mucha, Public enforcement of consumer law in Poland: Mission impossible?, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, no. 2/2021, pp. 29-44;

J. Mucha, Consumer protection in practice- transnational comparative account of collective redress mechanisms. Part II- the Dutch and the English approach, Humanities and Social Sciences, vol. XXVI, no. 1/2021, pp. 73-88;

J. Mucha, The role of ADR in materialization of consumer access to justice [in:] J. Nehf et al., Innovation and the Transformation of Consumer Law, Springer and SSAP, 2020, pp. 271-283;

J. Mucha, Approaching consumer collective redress in the EU – business-oriented perspective, Business Law Journal (Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego), No. 7/2020, pp. 22-26;

J. Mucha, Heading towards an effective mechanism for the protection of collective interests of consumers – some comments on the Proposal for a Directive on representative actions, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, vol. 12(20), 2019, pp. 205-229;

J. Mucha, Consumer protection in practice- transnational comparative account of collective redress mechanisms. Part I- the Belgian perspective, Humanities and Social Sciences, vol. XXVI, no. 4/2019, pp. 93-103;

J. Mucha, Nowy model ochrony zbiorowych interesów konsumentów w UE i możliwości jego wdrożenia do prawa polskiego, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny no. 8/2019, pp. 7-24;

J. Mucha, Architektura instytucjonalna systemu ADR w sporach konsumenckich w Polsce, [in:] M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski (eds), Ochrona konsumenta w teorii i praktyce, CH Beck, 2018, pp. 173-187;

J. Mucha, Ustrój unijnego systemu ADR w kształcie nadanym dyrektywą 2013/11/UE oraz rozporządzeniem nr 524/2013 [in:] Ł. Pisarczyk (ed.), Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2018, pp. 453-477;

J. Mucha, Uwagi na temat unijnych sieci ADR- ECC- NET, FIN-NET oraz SOLVIT, Prawo Europejskie w Praktyce, no. 9-10/2017, pp.11-15;

J. Mucha, Materialisation of the concept of good governance by effective investment dispute resolution in the European Union, European Journal of Economics and Management, Volume 3, no.1/2016;

J. Mucha, Alternative dispute resolution for consumer disputes in the European Union: challenges and opportunities, Queen Mary Law Journal, no. 10/2016, pp. 27-35;

J. Mucha, Good governance in the judicial system – enhancing the effectiveness of the judicial protection, [in:] R. Grzeszczak (ed.), Challenges of good governance in the European Union, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2016, pp. 91-106;

J. Mucha, The access to e-justice and it benefits for citizens and business environment, [in:] R. Grzeszczak (ed.), Challenges of good governance in the European Union, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2016, pp. 229-240;

J. Mucha, The impact of the principles of good governance on the EU investment law, [in:] R. Grzeszczak (ed.), Challenges of good governance in the European Union, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2016, pp. 299-310;

dr Jagna Mucha- aktualnie realizowane projekty naukowe

12.2021- 11.2024-      kierownik projektu “Publicznoprawne egzekwowanie zbiorowych interesów konsumentów w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej – między teorią (’law in books’) a praktyką (’law in action’)”/ principal investigator: „Public enforcement of consumer collective interests in the context of EU law- the clash between the law in books and the law in action”, konkurs SONATA 16, decyzja nr 2020/39/D/HS5/01115; finansowanie:  565.064,00 PLN;

12.2018- 11.2022-      kierownik projektu: „Zbiorowe dochodzenie roszczeń konsumenckich w postępowaniu grupowym w Polsce na tle standardów prawa Unii Europejskiej” / principal investigator: „Collective redress for consumer disputes in the Polish group proceedings in light of the standards of the EU law”, konkurs SONATINA II, decyzja nr 2018/28/C/HS5/00083; od 07.2019- 09.2019 projekt realizowany w Centre for Socio-Legal Studies, University of Oxford, UK; finansowanie 500.977,00  PLN;