Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej

PROF. DR HAB

Robert Grzeszczak

Kierownik Centrum

www: BIOWPiA
e-mail: r.grzeszczak@wpia.uw.edu.pl

prof. dr hab Robert Grzeszczak – prawnik, profesor nauk społecznych, wykłada prawo Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej WPiA UW. Od 2017 roku prof. Grzeszczak jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a w kadencji 2020-2023 został wybranym na Przewodniczącego tego Komitetu, od 2021 roku jest Przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego (kadencja 2021-2024), ekspert Team Europe, od 2022 r. członek Academia Europea – prestiżowego towarzystwa naukowego z siedzibą w Londynie. Specjalizuje się w prawie instytucjonalnym i prawie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej a także prawie międzynarodowym i konstytucyjnym.
Wybrane publikacje profesora

www: bioWPiA
email: m.slok@wpia.uw.edu.pl

dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska – adiunktka na WPIA UW, współpracowniczka DELab UW, współredaktorka bloga poświęconego prawu międzynarodowemu przegladpm.blogspot.com. Pracę naukową łączy z pracą w Kancelarii Senatu RP jako analityczka w Biurze Spraw Międzynarodowych.
Prowadzi badania dotyczące przede wszystkim prawa międzynarodowego gospodarczego oraz roli Unii Europejskiej jako specyficznego podmiotu międzynarodowych stosunków gospodarczych.
W latach 2014 – 2015 była kierowniczką grantu NCN Sonata „Anatomia regionalnych umów handlowych. Co tak naprawdę ma znaczenie?” nr 2013/09/D/HS5/01328. Celem projektu była analiza umów handlowych Unii Europejskiej. W tym samym okresie była także wykonawczynią w realizowanym w Szkole Głównej Handlowej grancie NCN Opus pt. „Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska – Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski”, kierowanym przez prof. dr hab. Elżbieta Czarny.
Obecnie, od 2020 jest kierowniczką grantu OPUS pt. „Prawo międzynarodowe gospodarcze w czasie transformacji cyfrowej: trendy, modele regulacyjne oraz szczegółowe rozwiązania w zakresie e-handlu i danych” 2019/35/B/HS5/02107. Celem grantu jest analiza nowych obszarów regulacyjnych w umowach handlowych związanych z rozwojem gospodarki cyfrowej. W badaniach, dzięki współpracy z w wykonawcą z Wydziału Nauk Ekonomicznych, zostały wykorzystane innowacyjne metody badawcze, czyli text mining.
Część badań dr hab. Słok-Wódkowskiej w ostatnich latach była także poświęcona kwestiom czysto ustrojowym Unii Europejskiej takim jak rola Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych państw członkowskich.

DR HAB

Magdalena Słok-Wódkowska

DR

Jagna Mucha

Sekretarz Centrum

www: WPiA
email: jagna.mucha@uw.edu.pl

dr Jagna Mucha – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowania badawcze obejmują europejskie prawo konsumenckie oraz wszelkie formy rozwiązywania sporów konsumenckich. Obecnie kieruję projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczącymi zbiorowego dochodzenia roszczeń konsumenckich (grant Sonatina) oraz egzekowowania praw konsumentów (grant Sonata). Poza tym, w swojej pracy akademickiej skupiam się także na kwestiach dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz wykorzystywaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). W 2017 roku ukończyłam stacjonarne studia doktoranckie na WPiA UW, gdzie uzyskałam tytuł doktora nauk prawnych summa cum laude broniąc rozprawę doktorską „Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej”. Mój projekt badawczy współfinansowany był przez Deutscher Akademischen Austauschdienst DAAD (badania realizowane na Uniwersytecie Ludwika Maximiliana w Monachium) oraz Narodowe Centrum Nauki (badania realizowane w Centre for Socio-Legal Studies na Uniwersytecie w Oxfordzie).

Centrum wspierają organizacyjnie Studenci i Doktoranci:

e-mail: z.choinska@uw.edu.pl

mgr Zuzanna Choińska – doktorantka II roku w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW, współpracowniczka DELab UW. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego działającego przy WPiA UW. Studia doktoranckie łączy z pracą w międzynarodowej kancelarii w zespole zajmującym się prawem nowych technologii oraz ochroną danych osobowych. Po godzinach rozwija się także w zakresie legaltech’u. W swoim doktoracie będzie prowadziła badania na temat wykorzystywania technologii opartych na analizie danych przez organy władzy publicznej w kontekście ochrony prawa do prywatności na gruncie prawa europejskiego oraz amerykańskiego. 

e-mail: kp.kapica@student.uw.edu.pl

mgr Kamil Kapica – doktorant II roku w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe, m.in. stypendium Ministra Edukacji za znaczące osiągnięcia naukowe (2019/2020 oraz 2020/2021) oraz stypendiami Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo zajmuje się prawem ochrony konsumentów i konkurencji, obszarem regulacyjnym usług sektora finansowego i ubezpieczeniowego oraz ochroną danych osobowych. Jest również stypendystą w grancie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN), pt. „Wpływ prawa unijnego na nakładanie kar pieniężnych przez krajowe organy administracji publicznej„, realizowanym w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (IPN PAN). 

Przygotowywana przez niego, pod opieką prof. Roberta Grzeszczaka, praca doktorska porusza problematykę kampanii wyborczych opartych na danych i ich algorytmizacji w świetle zasady wolnych i uczciwych wyborów w prawie europejskim.

e-mail: k.piwonski2@student.uw.edu.pl

mgr Karol Piwoński z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2022 roku. Aktualnie studiuje on na Harvard Law School na kierunku LL.M., gdzie pełni on funkcję Line Editora w Harvard International Law Journal. Jest on również zaangażowany w organizacje studenckie: Harvard International Arbitration Law Students Association (HIALSA) oraz Harvard European Law Association (HELA), w których odpowiada on za organizację wydarzeń naukowych. Jest on autorem artykułów poświęconych prawu ustrojowemu Unii Europejskiej, ochronie rządów prawa, jak również prawu administracyjnemu. Jego praca doktorska, przygotowywana pod opieką dr hab. Magdaleny Słok-Wódkowskiej, poświęcona jest problematyce materialnoprawnych standardów ochrony inwestycji zagranicznych w prawie Unii Europejskiej.

e-mail: a.wagstyl@student.uw.edu.pl

mgr Adrian Wagstyl – doktorant I roku w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2021-2023 r. wykonawca grantu “Niemcy i Polska w zróżnicowanej Unii Europejskiej” realizowanego przez Uniwersytet Lipski oraz Uniwersytet Warszawski. W latach 2021-2022 prezes Koła Naukowego Prawa Europejskiego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Jego praca doktorska, przygotowywana pod opieką prof. Roberta Grzeszczaka, dotyczy legitymizacji unijnego soft law.

e-mail: m.chojka@student.uw.edu.pl

Michał Chojka – student III roku prawa i stosunków międzynarodowych w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW (MISH UW). Przejawiający zainteresowanie głównie prawem unijnym, międzynarodowym i ustrojowym, niemniej wciąż oczekujący i spodziewający się rozwoju i pogłębienia kolejnych zainteresowań badawczych na studiach. Obecnie członek zarządu Koła Naukowego Prawa Europejskiego oraz członek Dyplomacji i Prawa.

e-mail: wj.janas@student.uw.edu.pl

mgr Witold Janas jest doktorantem I roku w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentem prawa europejskiego (LLM) Kolegium Europejskiego w Brugii. Jego praca doktorska, przygotowywana pod opieką prof. Roberta Grzeszczaka, skupia się na wpływie zasady zrównoważonego rozwoju na Wspólną Politykę Handlową Unii Europejskiej.

Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich ukończył prawo i stosunki międzynarodowe w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW (MISH UW). Ponadto, uczestniczył w programie wymiany Erasmus+ na Uniwersytecie Paris II Panthéon Assas (2020) oraz Uniwersytecie de Valencia (2022-2023). W okresie od 2020 do 2021 roku pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Europejskiego.

Cel naukowy CUUE:

Głównym celem Centrum są badania nad procesami integracji w ramach Unii Europejskiej i przeciw-tendencjami (renacjonalizacja procesów integracyjnych), które ona wywołuje, w ujęciu prawa instytucyjnego.

Badania CUUE dotyczyć będą ewolucji, jak i relacji między różnymi konstytucyjnymi składnikami procesów integracji, w ramach szybko rozszerzającej się i pogłębiającej się Unii Europejskiej. Zmiany te czasami prowadzą do zróżnicowania, rozproszenia, renacjonalizacji, a nawet dezintegracji. Badania w CUUE prowadzić będą do zrozumienia oraz krytycznej refleksji nad ustrojem, systemem prawnym i ewolucją konstytucyjną (prawną, polityczną i ekonomiczną), która miała i ma miejsce w Unii Europejskiej, w tym w także unijnych implikacji dla porządków konstytucyjnych państw członkowskich UE, a także prawa międzynarodowego publicznego.

Badania w ramach CUUE dotyczą w szczególności przyrostowego i ewolucyjnego charakteru formalnej i materialnej konstytucji UE oraz jej dynamicznego charakteru. Program badawczy CUUE ma na celu zarówno identyfikację, jak i analizę relacji między różnymi konstytucjami (politycznymi, gospodarczymi i społecznymi) oraz procesów konstytucjonalizacji i dekonstytucjonalizacji w UE, badając, w jakim stopniu można zidentyfikować synergie, asymetrie, a nawet dysfunkcje między nimi.

Centrum dąży do doskonałości naukowej zwłaszcza poprzez udział w dyskursie polskim i międzynarodowym naukowym, przyciągania funduszy na badania i publikowania w wiodących czasopismach.

Metody: Wyjątkowe podejście do badań prawa europejskiego

CUUE przyjmie charakterystyczne podejście do analizy prawa europejskiego. Problemy i natura synergii, asymetrii czy dysfunkcji w integracji będą analizowane w ramach konkretnych projektów badawczych, dotyczących relacji zachodzących między polityką i administracją a ekonomią (z punktu widzenia konkretnych tematów, polityk i zasad). Tak rozumiane badania przekrojowe będą szczególnym sposobem i metodą, za pomocą których program badań prawa europejskiego w Centrum wniesie wkład do badań naukowych dyscypliny nauki prawne.

Badania CUUE łączyć będą wewnętrzne podejście do studiów prawniczych z podejściem zewnętrznym z perspektywy innych dyscyplin i w związku z tym wykraczać będą poza analizę tylko podstawowych źródeł prawnych w ramach europejskiego porządku prawnego.

W związku z tym praca naukowa CUUE wykorzystywać będzie szereg metod badawczych: analizę prawa pozytywnego, gromadzenie i ocenę danych empirycznych oraz ocenę i interpretację normatywną.  Wybrane przez Centrum podejście polega na zachęcaniu badaczy i badaczek do łączenia metod nauk społecznych z analizą prawną.